Välkommen! Klicka här för att återställa ditt lösenord.

Stadgar

Publicerat den 27 september 2021

§ 1 — Föreningens omfattning, ändamål och uppgifter

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation är en förening av banker och andra företag som bedriver verksamhet, som av styrelsen bedöms tillhöra finansområdet.

Föreningen har till ändamål att i enlighet med dessa stadgar tillvarata och främja delägarnas gemensamma intressen såsom arbetsgivare.

Det åligger föreningen särskilt

 • att verka för ett gott förhållande mellan delägare och deras arbetstagare,
 • att upprätta kollektivavtal för delägarna om detta önskas,
 • att biträda delägarna vid arbetstvister,
 • att ge delägarna råd, utbildning och information i frågor som rör förhållandet arbetsgivare-arbetstagare,
 • att hävda delägarnas rätt till neutralitet i arbetskonflikter utanför de egna avtalsområdena,
 • att vid arbetskonflikt lämna delägare i föreningen ersättning för liden skada enligt styrelsens beslut,
 • att enligt styrelsens beslut överföra medel från BAO till Trygghetsfonden.

§ 2 — Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 — Delägarskap i föreningen

Delägarskap i föreningen kan beviljas varje bank eller annat företag, som enligt § 1 kan tillhöra föreningen. Delägare i föreningen är skyldig att iaktta dessa stadgar.

§ 4 — Delägarskapsomfattning

Delägarskap skall omfatta delägares samtliga arbetstagare, som är anställda i verksamhet, för vilken anslutning till föreningen skett.

Styrelsen kan bevilja undantag från dessa bestämmelser.

Bank/företag, som söker eller erhållit delägarskap, är skyldig att på begäran uppge om och i vilken omfattning denne bedriver annan rörelse. Om styrelsen så begär, är banken/företaget skyldigt söka inträde i föreningen även för sådan rörelse.

§ 5 — Föreningens organ och förvaltning

Föreningen företrädes av möte, styrelse och verkställande direktör.

§ 6 — Årsmöte / extra möte

Årsmöte hålls, såvida styrelsen inte bestämmer annat, i Stockholm årligen före den 1 juli. Extra möte hålls, då styrelsen så finner erforderligt samt då möte skriftligen begärts av revisorerna eller för särskilt uppgivet ärende, av delägare, som representerar minst en tjugondel av sammanlagda röstetalet inom föreningen enligt § 8.

Till årsmöte får varje delägare sända ett eller flera ombud. Dessa har alla rätt att delta i överläggningarna, men vid fattande av beslut samt vid val deltar varje delägare blott genom ett ombud enligt § 8.

Kallelse till möte med dagordning utsändes skriftligen till varje delägare minst tio dagar före ordinarie möte. Fordrar ärende skyndsam behandling, får extra möte sammanträda tre dagar efter utfärdandet av kallelse, som i sådant fall kan ske genom telefax.

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. val av ordförande,
 2. fastställande av röstlängden,
 3. val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet,
 4. fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst,
 5. styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse,
 6. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören,
 7. framställningar från styrelsen,
 8. av delägare gjord framställning, som minst två veckor före mötet skriftligen anmälts för behandling vid mötet,
 9. fastställande av avgifter till föreningen,
 10. bestämmande av dagtraktamente och reseersättning för ledamöter av styrelse, arbetsutskott och förhandlingsdelegater,
 11. val av 7 styrelseledamöter. Styrelsens sammansättning skall väl representera strukturen bland delägarna,
 12. val av styrelsens ordförande
 13. utseende av valberedning bestående av två personer,
 14. val av två revisorer jämte suppleanter för dessa enligt § 10. Dessutom behandlas de ärenden, som är angivna i kallelsen eller omedelbart föranleds av styrelsens eller revisorernas berättelser. Annat ärende får upptas till överläggning men ej till beslut.

§ 7 — Extra möte

Vid extra möte får till beslut endast upptas ärende, som är angivet i kallelsen. Annat ärende får endast upptas till överläggning.

§ 8 — Omröstning vid möte

Vid möte skall de närvarande genom omröstning efter huvudtalet utse presidium och protokolljusterare. I övrigt har varje delägare en röst och därutöver ytterligare en röst för varje fullt tiotal anställda, för vilket han är delägare i föreningen enligt senast jämlikt § 18 angiven delägaruppgift.

Omröstning sker öppet, men val verkställs, om någon så begär, med slutna sedlar. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening varom flertalet röster förenar sig. Är även deras antal lika, har ordföranden utslagsröst.

Varje delägare företräds av endast en person. Frånvarande delägare kan befullmäktiga annan delägare att föra sin talan; ingen person får dock företräda fler än fem delägare. Ingen delägare får företräda mer än en tiondel av det vid mötet företrädda sammanlagda röstetalet räknat i hela tal, så att bråkdelar bortfaller.

Delägare, som önskar utöva rösträtt för egen del eller såsom befullmäktigat ombud för annan delägare, skall göra anmälan därom till föreningens expedition i Stockholm minst tre dagar före mötets hållande för upprättande av röstlängd, i det senare fallet med bifogande av erhållen fullmakt. Om denna tid med hänsyn till kallelsetiden vid extra möte icke kan iakttas, skall anmälan göras så snart som möjligt.

§ 9 — Verksamhets- och räkenskapsår. Förvaltningsberättelse

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. För varje verksamhetsår skall styrelsen avge förvaltningsberättelse med vinst- och förlust- samt balansräkning. Denna skall tillställas revisorerna senast den 1 april påföljande år.

§ 10 — Revision

Granskningen av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställs årligen av en auktoriserad revisor.
Senast den 1 maj skall revisorn avsluta granskningen av föregående verksamhetsårs berättelse samt avlämna berättelse därom till styrelsen.

§ 11 — Styrelsen

Styrelsen består av 7 ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Sådan kallelse skall även utfärdas om det påkallats av minst tre ledamöter av styrelsen.

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Styrelsen är beslutsmässig då antalet närvarande uppgår till minst halva antalet ledamöter. Uppstår inom styrelsen i någon fråga olika meningar gäller den mening varom flertalet förenar sig. Är lika många röster för skilda meningar har ordföranden utslagsröst. Vid ärende varom stadgas i § 15 gäller dock att styrelsens beslut skall biträdas av minst 5 ledamöter i styrelsen.

§ 12 — Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger:

 • att verka för anslutning till föreningen,
 • att tillse att föreningens stadgar noga efterlevs av delägarna,
 • att förbereda alla ärenden till föreningens möten,
 • att verkställa vid föreningens möten fattade beslut,
 • att företräda föreningen och besluta i alla frågor, som inte enligt stadgarna är undantagna från styrelsens befogenhet,
 • att sammankalla föreningen till möte då omständigheterna föranleder detta samt
 • att tillse att noggranna räkenskaper förs över föreningens inkomster och utgifter och att under gemensamt ansvar omhänderta och förvalta dess tillgångar.

Styrelsen skall till VD uppdra att föreningens värdehandlingar förvaras på betryggande sätt.

Styrelsen bemyndigar en eller flera personer inom eller utom densamma att var för sig eller samfällt teckna föreningens firma.

Styrelsen får befullmäktiga ombud att på föreningens vägnar söka, kära och svara samt eljest föra dess talan.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott bestående av ordföranden, verkställande direktören jämte minst 1 och högst 3 andra ledamöter av styrelsen.

Vid styrelsens och arbetsutskottets sammanträden förs protokoll. Envar som deltagit i ärendes avgörande anses ha biträtt det protokollförda beslutet, såvida han ej till protokollet anfört avvikande mening.

§ 13 — Verkställande direktören

Verkställande direktören handhar med biträde av övriga funktionärer föreningens löpande verksamhet. I detta hänseende åligger honom särskilt

 • att förbereda eller låta förbereda inkommande ärenden för styrelsens avgörande,
 • att verkställa styrelsens beslut,
 • att i enlighet med styrelsens direktiv och dessa stadgar tillhandagå delägarna med hjälp vid förhandlingar samt
 • att jämväl i övrigt bevaka föreningens intressen.

Utan särskild fullmakt får verkställande direktören själv eller genom av honom befullmäktigat ombud på föreningens vägnar söka, kära och svara samt föra dess talan.

§ 14 — Skyldigheter i fråga om avtal och andra frågor som berör de anställda

Inkommer till delägare från arbetstagares huvudorganisation framställning om förhandlingar rörande någon fråga, som berör hos delägaren anställd arbetstagare, skall anmälan omedelbart göras till föreningens kansli. Förhandlingar med arbetstagares huvudorganisation skall föras under medverkan av föreningen.

Delägare får icke under pågående strejk eller lockout mot föreningens beslut direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikten berörda arbetstagare. Delägare är även i övrigt skyldig att iaktta inbördes lojalitet vid arbetskonflikter.

§ 15 — Förfarande vid strejk eller lockout

Hotar konflikt att utbryta hos delägare skall denne omedelbart göra anmälan därom till föreningen.

Vidtas stridsåtgärd såsom strejk, blockad eller dylikt hos delägare skall denne omgående till föreningen anmäla förhållandet med uppgift om platsen där stridsåtgärden pågår, anledningen till densamma, antalet deltagare i stridsåtgärden, de åtgärder som vidtagits för att undvika stridsåtgärden samt övriga omständigheter som har samband med stridsåtgärden. Sådan anmälan skall omedelbart bli föremål för styrelsens behandling.

Uppkommer fråga om lockout, skall anmälan om det göras till föreningen med angivande av skälen.

Styrelsen skall snarast uppta ärendet till avgörande.

På begäran av föreningen skall delägare som berörs av strejk eller lockout upprätta och till föreningen insända förteckning över strejkande eller utestängda arbetstagare.

§ 16 — Ersättning vid strejk eller lockout

Vid strejk och vid lockout, som beslutats i vederbörlig ordning, är delägare, som till fullo erlagt förfallna avgifter till föreningen, berättigad att uppbära ersättning för liden skada med de belopp styrelsen bestämmer.
Rätt till sådan ersättning föreligger inte, om delägare vägrat vidta de åtgärder, som styrelsen kan ha krävt för att avvärja eller häva konflikten.
Delägare, som icke godtar styrelsens beslut i ersättningsfråga kan hänskjuta denna fråga till nästföljande årsmöte.

§ 17 — Säkerhetsfond

Till en särskild fond, säkerhetsfonden, skall avsättas vad som återstår av influtna årsavgifter sedan föreningens utgifter bestritts.

Skulle säkerhetsfondens medel vid något tillfälle inte uppgå till beslutad ersättning enligt § 16, är delägarna skyldiga att tillskjuta ett belopp, som av möte kan beslutas. För beslut om extra utdebitering erfordras att beslutet biträtts av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Extra utdebitering skall ske i förhållande till antalet hos delägarna anställda arbetstagare för vilka avgift senast debiterats och får uppgå till högst 200 kronor per år och arbetstagare. Extra utdebiterade medel skall tillföras säkerhetsfonden.

§ 18 — Uppgiftsskyldighet

Delägare är skyldig att vid ansökan om inträde samt därefter årligen före den 31 mars lämna uppgift (delägaruppgift) enligt av styrelsen fastställda grunder, dels om antalet anställda arbetstagare föregående år, dels om den lönesumma som utbetalats föregående år.

Delägare är vidare skyldig att lämna de uppgifter angående arbets- och löneförhållanden som föreningen begär.

§ 19 — Avgifter

Delägare är skyldig att på sätt styrelsen bestämmer före juni månads utgång till föreningen erlägga av årsmötet fastställd avgift.

Avgiften utgår efter grunder som för varje år fastställs av årsmötet.

§ 20 — Tystnadsplikt

Delägare i föreningen får inte till pressen eller annan utomstående lämna något meddelande angående beslut eller åtgärd inom föreningen. Sådant meddelande får lämnas endast efter beslut av styrelsen.

§ 21 — Utträde ur föreningen

Delägarskap i föreningen upphör – utom i fall som sägs i § 22 sista stycket — vid det hel- eller halvårsskifte, som infaller näst efter sex månader sedan skriftlig uppsägning lämnats av delägare eller föreningens styrelse.

Utträdande delägare har inte rätt att utfå någon andel av föreningens tillgångar.

§ 22 — Påföljd vid brott mot stadgar och beslut

Har delägare uppsåtligen brutit mot bestämmelserna i § 14 eller mot föreskrifter, som lämnats med stöd av § 14, skall delägaren till föreningen utge ett skäligt skadestånd, som bestäms av föreningen.

Skadeståndet kan bestämmas till ett belopp motsvarande högst 2 promille av den lönesumma delägaren under föregående kalenderår utbetalat enligt § 18. Uppgår detta belopp ej till 45.000 kronor skall dock skadeståndet även i sådana fall kunna fastställas till högst 45.000 kronor.

Huruvida och till vilket belopp skadestånd skall utges avgörs av styrelsen, vilken dock kan hänskjuta sådant ärende till föreningen vid möte.

Underlåter delägare att erlägga vad han sålunda blivit skyldig att utge skall styrelsen omedelbart vidta rättsliga åtgärder för beloppets indrivning.

Delägare som uppenbart motverkar föreningens syften eller på annat sätt visar sig ovärdig delägarskap kan av styrelsen uppsägas till omedelbart utträde.

§ 23 — Skiljedom

Tvist mellan delägare och föreningen får ej dras inför domstol utan skall avgöras av skiljenämnd enligt gällande lag. Fråga om godkännande av lockout, beslut om påbjudande av lockout eller fråga om skadestånd enligt § 22 eller konfliktersättning enligt § 16 må varken dras inför domstol eller skiljenämnd.

§ 24 — Stadgeändring och upplösning

För ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning erfordras antingen att samtliga närvarande delägare vid årsmöte förena sig i beslut därom, eller att dylikt beslut fattas vid två på varandra följande möten, det senare minst en månad efter det förra samt att beslutet vid det senare mötet biträds med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

I händelse av föreningens upplösning skall dess behållna förmögenhet fördelas bland dess dåvarande delägare i förhållande till summan av vad var och en under de senaste tio åren inbetalt i avgifter.